Marin forsøpling og granulat fra kunstgressbaner

Marin forsøpling og granulat fra kunstgressbaner

Marin forsøpling er et stadig voksende problem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. I den forbindelse har søkelyset også blitt rettet mot kunstgressbaner som en mulig kilde til mikroplast i havet. Dette faktaarket gir en kort innføring i marin forsøpling generelt, det vi vet om gummi-granulat som kilde til marin forsøpling i dag og hva ulike aktører jobber med innen  fagfeltet.

 

Marin forsøpling som verdensproblem

Marin forsøpling er av flere omtalt som «Vår tids raskest voksende internasjonale miljøproblem» og iflg en rapport fra World Economic Forum vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050 hvis vi fortsetter som i dag. Marin forsøpling i Norge består både av langtransportert avfall fra andre verdensdeler og av avfall på avveie fra både industri, næringer og privatpersoner både land og til sjøs. Mikroplast er definer som partikler som en mindre enn 5 mm.  utgjør en stor del av den marine forsøplingen og utgjør en trussel fordi den forveksles med mat av både fisk og andre organismer i havet.  Mikroplasten stammer hovedsakelig fra plastprodukter som deles opp i stadig mindre biter enten på land eller i havet samt fra produksjon og bruk av plastprodukter på mindre enn 5 mm på land, f.eks. ulike pellets eller granulater.   

 

Status for kunnskap om granulat som kilde til marin forsøpling

Miljødirektoratet fikk i 2015 utredet potensielle kilder i mikroplast på land. I flg. rapporten er den største potensielle kilden på land slitasje av bildekk, mens granulat fra kunstgressbaner er beregnet til å være den nest største kilden til mikroplast på land.

Mengdene som fremkommer i rapporten er teoretisk beregnede mengder. Det foreligger foreløpig ikke forskningsrapporter som gir svar på hvor mye av den teoretisk beregnede mengden som faktisk havner i havet. Det er likevel sannsynlig at en viss andel ender opp i havet, bl.a. via overvannssystemene og overløp i renseanlegg samt via diffus spredning til omgivelsene og videre transport til havet via vannveiene. Grunnet den relativt høye egenvekten til granulat fra bildekk er det grunn til å anta at transporten via vann er relativt langsom og at granulatet sedimenterer raskt ved liten bevegelse i vannmassene.

Det har vært oppslag i media om at det er funnet granulat fra kunstgressbaner i fisk eller sjømat i Norge, men nærmere undersøkelser har avkreftet dette. Eksempel her.

 

Faktark om gummigranulat og kunstgressbaner

Det er i dag ca 2000 kunstgressbaner i Norge og anslagsvis 80 % av disse har gummigranulat produsert av gjenvunnede bildekk som såkalt infill i kunstgresset. I dette faktaarket gir vi svar på hvilken betydning kunstgressbanene har for fotballen, på hvilken funksjon gummigranulatet har, hvilke alternativer som finnes og hvilken helserisiko som er forbundet med gummigranulat.

 

Hvilke betydning har kunstgressbanene for fotballen?

Kunstgressset har gjort fotball til en helårs breddeidrett i Norge. Helårs fordi kunstgress gjør det mulig å spille fotball hele året i norsk klima, noe som ikke er mulig med naturgress. Breddeidrett fordi klubbene har klart å holde kostnadene nede slik at barn og unge fra alle samfunnslag har råd til å spille fotball. Det er en helt klar sammenheng mellom antallet spillere og tilgangen på kunstgress, ved tilgang på kun grusbaner går antallet spillere vesentlig ned.

 

Hvilken funksjon har granulatet?

Granulatet primære funksjon er å gi støtte til selve kunstgresset slik at det holder seg oppe på samme måte som naturgress. For skape gode spilleropplevelser er det viktig at kunstgresset er stabilt, dvs. holder seg jevnt og mykt. For å unngå skader er det viktig at granulatet har en støtdempende effekt og ikke gir brannsår. Av de granulatene som finnes på markedet i dag er det granulat produsert av gummi fra bildekk som best tilfredsstiller disse kravene.

 

Hvilke alternativer finnes?

Det finnes granulat produsert av jomfruelig plast, av sukkerrør og av kork. Granulat av jomfruelig plast har ikke samme fjærende og støtdempende egenskaper som granulat av gummi fra bildekk. Der gir samme utfordringer mht. marin forsøpling, økt uttak av jomfruelig vare og gir klubbene økte kostnader. Granulat av kork er ikke stabilt under ulike værforhold og har vist seg å smuldre opp over tid. Det finnes også kunstgress uten granulat, men det finnes det svært få erfaringer med foreløpig. Det samme gjelder for granulat av sukkerrør. Baner med grus oppleves ikke som attraktive å spille på av spillerne.  

 

Hvilken risiko er forbundet med granulat?

Det Europeiske Kjemikaliebyrået ECHA gjennomført i 2016 og 2017 en studie av helserisiko knyttet til granulat av bildekk. De konkluderte med at risikoen var lav gitt at granulatet ligger innenfor definerte nivåer av bl.a. PAH. NFF anbefaler derfor kun bruk av granulat fra produsenter som kan dokumentere innholdet av PAH i sine produkter. PAH ble forbudt brukt i bildekk i EU i 2010 og det er og kontroll med bruken i europeisk dekkproduksjon. Det foreligger etter det NFF er kjent med ikke undersøkelser av eventuell helserisiko knyttet til  andre typer granulat.

 

Fakta om pågående og planlagt aktivitet knyttet til granulat på kunstgressbaner

NFF

NFF har sammen med dekkbransjen etablert prosjektet #påbanen for å sikre at alle typer granulat forblir #påbanen. Formålet med prosjektet er å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90% innen 2020.

Granulat på avveie er et miljøproblem uansett hva granulatet er laget av. Derfor ønsker NFF å både formidle og utvikle metoder for å holde granulatet der det skal være: nemlig på banen, ikke på badet og ikke i havet.

Prosjektet består av følgende delprosjekter:

 1. Flere pilotprosjekter i samarbeid med baneeiere bl.a.; Mandal, Bergen og Levanger
 2. Etablering av returordninger for granulat og kunstgressbaner
 3. Oversikt over utstyr og tjenester for å samle opp granulat på avveie
 4. Formidling av kunnskap om bygging og drift av baner for å forhindre svinn
 5. Formidling av kunnskap om ulike miljøaspekter for ulike typer granulat
 6. Formidling av kunnskap om granulat og marin forsøpling

I forbindelse med prosjektet #påbanen har NFF også en konkurranse der idrettslag som eier eller drifter kunstgressbaner kan være med å konkurrere om å være best til å holde granulat #påbanen. Første runde av konkurransen pågikk vår/sommer 2017 og andre runde kjøres vinter/vår 2018. Vinnerne av konkurranse får pengepremier.  Du kan lese mer om #påbanen her.

NFF jobber også løpende med å etablere og oppdatere egne retningslinjer for bygging og drift av kunstgressbaner. Du finner oppdaterte anbefalinger og retningslinjer fra NFF her.

 

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet skal på oppdrag fra Klima- og miljødepartementer utrede konsekvensene av å bruke andre typer granulat enn granulat produsert av bildekk. Det pågår derfor flere utredninger om dette i regi av Miljødirektoratet.  De fleste av disse er planlagt ferdigstilt før jul 2017.  Departementet vurderer å forskriftsfeste krav til kunstgressbaner og å innføre produsentansvar for produkter av kasserte dekk. Det er forventet at disse vurderingene foretas andre halvår 2018.

 

Andre aktører

Forskningsrådet er i gang med en kartlegging av hvor mye granulat som faktisk forsvinner fra norske kunstgressbaner.  Mer informasjon om prosjektet finnes bl.a. her.

Det gjennomføres også prosjekter i regi av NILU og NIVA

 

Fakta om returordning for kunstgress og granulat

Ragn-Sells AS tilbyr returordninger for følgende fraksjoner:

 • Kunstgressmatte inkl. sand/granulat
 • Kunstgressmatte støvsugd, uten sand/granulat
 • Ren sand
 • Rent granulat fra kunstgressbane
 • Sand/granulat fra kunstgressbane (mix)

Fraksjonene tas imot følgende anlegg:

 • Hamar
 • Bergen
 • Moss
 • Borgeskogen
 • Stavanger
 • Skårer
 • Gardermoen
 • Lier

Priser for transport og behandling oppgis på forespørsel ved henvendelse til 08899@ragnsells.com.

 

Returordning i SmartBag

Det er etablert en egen returordning i Smartbag for løst granulat og løst granulat/sand for granulat som ikke kan gjenbrukes på banen. Du finner mer informasjon og priser i Ragn-Sells nettbutikk.